The skill assessment was organized sooner because of COVID -19. All candidates must complete a lot of assignments and more practice to meet the Assessor’s requirement. No one wants to be failed.

Buổi đánh giá kỹ năng được tổ chức sớm hơn vì COVID -19. Tất cả các ứng viên phải hoàn thành nhiều bài tập và thực hành nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của Người đánh giá. Không ai muốn bị thất bại.

Meaning of a skill assessment

Many candidates want to have a new skill assessment to apply for the migration program at the soonest time. However, we do application with the team only two times annually. The candidates must wait until new courses to be opened and the skill assessment takes place after that.

Nhiều ứng viên muốn có đánh giá kỹ năng mới để đăng ký chương trình di trú trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, chúng tôi nộp đơn với nhóm chỉ hai lần mỗi năm. Các ứng viên phải đợi cho đến khi các khóa học mới được mở và đánh giá kỹ năng diễn ra sau đó.

Layer 1